Hjem  >  Tjenester

Tjenester

Begravelsesbyrået kan bistå ved alle praktiske gjøremål i forbindelse med en begravelse. Pårørende bestemmer selv hvilke tjenester dere ønsker byrået skal utføre, og hva dere eventuelt vil ordne selv. Vi skal rette oss så langt det lar seg gjøre for å imøtekomme deres ønsker og at det blir en verdig avskjed.
Balsfjord og Målselv begravelsesbyrå forplikter seg til å følge strenge, fastlagte krav og bestemte etiske regler, som blant annet forutsetter hensynsfullhet og verdighet i yrkesutførelsen. Begravelsesbyrået har taushetsplikt om personlige forhold.

Nedenfor er en oversikt over varer og tjenester som kan være aktuelle.

 • Nedlegging i kiste og stell av den avdøde
 • Kiste og utstyr
 • Fastsettelse av tid og sted for seremoni
 • Gravsted
 • Syning/båreandakt
 • Formidle dødsannonser
 • Salmer, musikk og eventuelt solosang
 • Trykking av program, type og antall
 • Minnesamvær-ordner lokaler og servering
 • Transport av kisten
 • Trekors med navn, i påvente av gravmonument
 • Gravmonument og/eller inskripsjon
 • Gravlykter/lys
 • Orden med oppgjør med trygdekontor
 • Ordner alt vedrørende kremasjon

Skjemaer som skal fylles ut:

 • Melding som dødsfallet til lensmann/skifterett om arv og skifte
 • Søknad om gravferdsstønad og evt transportrefusjon fra NAV
 • Gravferdsmelding til kirkegårdsmyndigheten
 • Kremasjonstillatelse til politiet ved kremasjon

Stell av den døde
Ofte skjer dødsfall på institusjon, enten på sykehjem eller på sykehus. Avdøde blir stelt på avdelingen enten av de ansatte som jobber der eller byrået, alt etter hvilke rutiner de enkelte har. Når noen dør hjemme eller blir funnet utenfor bopel, utfører som regel begravelsesbyrået vask og stell av den avdøde.

Dødsannonse
Dødsannonsen bør innrykkes så snart tid og sted før gravferden er fastlagt. Vi kan hjelpe til med annonsens utforming og innhold.

Seremonien
I noen tilfeller har avdøde selv uttrykt spesielle ønsker som begravelsen. Disse ønskene bør naturligvis respekteres. Det bør undersøkes om det foreligger en skriftlig viljeserklæring om dette. Begravelsen finner vanligvis sted i løpet av 8 dager. Balsfjord og Målselv begravelsesbyrå er behjelpelig med valg av tid og hvor seremonien skal være, og sørger også for at alle som skal medvirke blir informert.

Kremasjon
Kisten med den døde blir brent i et krematorium og asken taes i en urne. Urnen med asken settes etter en stund ned i jorden på gravlund/kirkegård. Dette kalles urnenedsettelse og må ifølge gravferdsloven skje innen seks måneder etter dødsfallet.

Gravlund/kirkegård
Gravstedet kan være en festegrav, frigrav, familiegrav. Alle, uansett livssyn og religion , gravlegges på en gravlund (norsk lov) eller kirkegård i Norge. En festegrav innebærer at en person leier gravstedet i 20 år med mulighet til fornyelse av festekontrakten.

Avdøde har rett til gravplass i den kommunen han eller hun er bosatt i. Det kan også gis tillatelse til personer uten bopel i kommunen å gravlegges på en kirkegård i kommunen. Da kreves det som oftest dekning av kostnadene ved gravferden og avgift som ved feste av grav.