Hjem  >  Informasjon

Informasjon

Melding om dødsfall
Pårørende eller begravelsesbyrået må ta kontakt med lensmann/tingrett i avdødes bostedskommune så snart det lar seg gjøre eller innen 60 dager etter dødsfallet.

Ved dødsfall er det slik at ingen har rett til å disponere avdødes etterlatte verdier uten at skifteretten har samtykket eller gitt den nødvendige skifteattest i anledning dødsfallet.

Som hovedregel får offentlige kontorer melding om dødsfallet. Dette gjelder tingretten, NAV, menighetskontor, kirkegård og kirkeverge. Organist og prest mottar også melding om dødsfallet uten at familen tar kontakt.

Andre instanser som bør få melding om dødsfallet som familien selv må ta hånd om:

 • Telefon
 • Bank og forsikringsselskap
 • Post (omadressering)
 • Abonnement, avis
 • NRK, lisenskontor
 • Strømleverandør
 • Fagforeninger
 • Vegvesen (Biltilsynet)

Den som sørger for gravferden
Gravferdsloven regulerer hvem som har rett og plikt til å sørge for gravferden.

Enhver som har fylt 18 år kan i en skriftlig erklæring bestemme hvem som skal ha rett til å sørge for gravferden etter seg (hvem som har gravferdsretten). Erklæringen skal være underskrevet og datert. Hvis det ikke foreligger en slik erklæring fra den døde, har den dødes nærmeste etterlatte over 18 år rett til å besørge gravferden. Retten går i denne rekkefølgen:

 • Ektefelle eller partner eller samboer som levde i ekteskapslignende forhold med den døde
 • Barn
 • Foreldre
 • Barnebarn
 • Besteforeldre
 • Søsken
 • Søskens barn
 • Foreldres søsken

Gravferdsstønad
Gravferdsstønaden er behovsprøvet og kan gis med opptil 24 734 kroner (2020) til å dekke faktiske og nødvendige utgifter til gravferden.

Når avdøde var over 18 år blir tillegget avkortet mot formue og tjenestepensjon som blir utbetalt til avdøde for måneden etter dødsfallet, samt forsikringsbeløp og lignende som blir utbetalt som følge av dødsfallet.

Når avdøde var under 18 år blir det gitt en uavkortet gravferdsstønad med opptil 24 734 kroner til dekning av utgifter til gravferden.

Båretransport
Når et medlem i folketrygden dør i Norge og båren med den avdøde må transporteres over en strekning som er lengre enn 20 km, blir nødvendige utgifter til transport (ut over en egenandel på 2 473 kroner) dekket til nærmeste naturlige gravplass i forhold til det stedet avdøde var bosatt.

Det gjelder særlige regler når dødsfallet skjer utenfor Norge. Det er også særlige regler når dødsfallet skyldes yrkesskade. Les mer og finn søknadsskjema på nav.no.

 

Mer Informasjon